Harbin Qiulin Watch

1/F, Harbin Qiuling Department Store
320 East Dongdazhi Street
Nangang District, Harbin
Harbin 150001
China