Fukuya Hacchobori ten

7F
6 26, Ebisu cho
Naka ku
広島 730 0021
日本