Tokyo Daimaru

10F
1 9 1, Marunouchi
Chiyoda ku
東京 100 6701
日本