Prince Jewellery & Watch Co.

98 Castle Peak Road (Yuen Long)
Yuenlong, New Territories
Hong Kong, SEZ China