Tokyo Daimaru

10F
1 9 1, Marunouchi
Chiyoda ku
Tokyo 100 6701
Japan